Hướng dẫn cấp tài khoản trường học kết nối cho học sinh

18/03/2016

Để học sinh có tài khoản tham gia Cuộc thi "Đi đường an toàn - Cho bạn, cho tôi" nhà trường thực hiện việc cấp tài khoản cho học sinh theo chỉ dẫn dưới đây.

BÌNH LUẬN